Verksamhetsberättelse Hobbyverkstan 2004

Efter lite verksamhet under början av året så stängdes lokalerna för en större renovering till vilken Siemens bidrog för kostnader gällande lokaler samt införande av kortläsare till dörr. Bidrag erhölls även från huvudföreningen för inköp av ny utrusning/matriel. Nyöppning av lokalerna skedde i december 2004.

Ny metallfogde har Jan Johansson blivit.

Jan Sundstedt

Topic revision: r1 - 2005-04-19 - 08:19:24 - WikiGuest
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback