Stadgar för STALklubben

Antagna vid ordinarie klubbsammanträde den 21/2 -62 och 13/4-62 samt reviderade 10/3 -70, 12/5 -70, 8/10 -70 samt reviderade på nytt den 22/10-90, 6/4-92, 26/10 –00, 29/11-00, 24/3-04, 28/4 -04, 16/4 -15 samt 14/4 -16

§ 1. Namn och ändamål.

KLUBBNAMN, i fortsättningen kallad klubben, har till ändamål att befrämja medlemmars trevnad och sammanhållning i gemensamma fritidsaktiviteter. Klubben har sitt säte i Finspång.

§ 2. Medlemskap

Medlemmar är samtliga anställda och pensionärer på alla bolag inom resp. koncern Siemens och GE som har sin verksamhet i Finspång resp. Norrköping. Turbinföretagen i Finspång benämns nedan företagen.

Anställda som lämnar bolagen är kvar som medlemmar i STALklubben i 12 månader från dagen då anställningen upphör.

Möjlighet till medlemskap i STALklubben finns för personer som ej är anställda eller pensionärer från företagen. Dessa personer benäms stödjande medlemmar.

Nomenering till stödjande medlem göras av de olika sektionerna. Om sektion saknas kan styrelsen nominera stödjande medlem. Nominering görs på grundval att personen har tillfört mycket och bedöms fortsätta att tillföra mycket till sektionen och/eller STALklubben. Styrelsen behandlar nomineringen och beslutar.

§3. Klubbens beslutsmässighet

För att klubben skall vara beslutsmässig fordras att klubbmöte utlyst enligt stadgarna.

§4. För beslut erforderliga röster

 • Mom.1. Vid möte fattar klubben beslut genom enkel majoritet, såvida inte annorlunda i stadgarna föreskrivs.
 • Mom.2. Vid beslut rörande disposition av klubbens fonder, fasta egendom och värdepapper fordras 2/3 majoritet av två på varandra följande beslutsmässiga klubbmöten.

§5. Styrelsen

 • Mom.1. Klubbens löpande angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör, jämte högst tre övriga ledamöter. Personalen från respektive företag ska vara representerad.
 • Mom.2 Ledamöterna väljs på två år, varav halva antalet ledamöter ena året och andra halva antalet ledamöter nästkommande år. Ordförande och kassör väljs vartannat år.
 • Mom.3. Valbara till styrelseledamöter är medlemmar i klubben.
 • Mom.4. För beslutsmässig styrelse fordras, att minst fem ledamöter är närvarande.
 • Mom.5. Styrelsen handhar och förvaltar klubbens tillgångar och avger berättelse till klubbens årsmöte rörande denna förvaltning och rörande sin verksamhet i övrigt under det gångna året.
 • Mom.6. Förslag från enskilda medlemmar insändes till och handlägges av styrelsen, som därefter framlägger förslag för klubbmöte jämte eget yttrande.
 • Mom.7. Styrelseledamöternas åligganden:
  • Ordföranden leder förhandlingarna vid styrelsens och klubbens möten samt vakar över stadgarnas efterlevnad. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.
  • Vice ordföranden fullgör ordförandens skyldigheter vid dennes frånvaro.
  • Sekreteraren för protokoll vid styrelsens och klubbens möten, vilka protokoll skall justeras av vid sammanträdet vald justerare och ordföranden. Därjämte handhar sekreteraren klubbens korrespondens. Sekreteraren uppgör även förslag till årsberättelse att av styrelsen vidarebehandlas.
  • Vice sekreteraren fullgör sekreterarens uppgifter vid dennes frånvaro. *Kassören handhar klubbens räkenskaper, inkasserar klubbens fordringar samt verkställer utbetalningar för klubbens räkning. Räkningar utställda på klubben skall vara vederbörligen attesterade, innan de likvideras av kassören.

§6. Firmateckning

Klubbens firma tecknas av

 1. ) ifråga om donationsfonder, värdepapper och fastigheter av ordförande eller vice ordförande i förening med
kassören.
 1. ) i övriga fall av den eller dem inom styrelsen som styrelsen därtill utser.

§7. Räkenskapsår

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. För granskning av styrelsens förvaltning utser klubben vid årsmötet två revisorer samt en suppleant, för det löpande arbetsåret. Revisorerna åligger att granska styrelsens räkenskaper och protokoll samt att avge revisionsberättelse till klubbens årsmöte. Räkenskaper och protokoll skall ställas till revisorernas förfogande 14 dagar före årsmötet, vid vilken revisionsberättelsen skall föreligga för behandling. Revisionsberättelsen skall innehålla förslag rörande ansvarsfrihet för styrelsen.

§8. Klubbmöten

 • Mom.1. Klubben håller minst ett ordinarie, vilket samtidigt utgör årsmöte före april utgång.
 • Mom.2. Extra möten hålles på kallelse av styrelsen. Om minst 15 medlemmar så påfordrar skall styrelsen kalla till extra sammanträde.
 • Mom.3. Kallelse till ordinarie och till extra klubbmöte skall ske två gånger, en månad respektive en vecka före avsedd mötesdag genom företagens informationssystem. Kallelsen skall innehålla tid och plats för klubbmötet jämte utdrag ur dagordningen, varvid skall anges de viktigaste frågorna.
 • Mom.4. Klubbmöten skall avhållas med minst en veckas uppehåll mellan dessa.
 • Mom.5. Platsen för ordinarie klubbmöte skall vara Finspång.
 • Mom.6. Vid årsmöte skall följande obligatoriska ärenden förekomma till behandling i nedan angiven ordning:

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 2. Styrelsens berättelse för det gångna året.
 3. Balans- samt vinst- och förlusträkning för det gångna året.
 4. Revisorernas berättelse för det gångna året, samt beslut rörande ansvarsfrihet för styrelsen och funktionärer.
 5. Fastställande av budget för nästa kalenderår.
 6. Val av ordförande eller kassör på två år
 7. Val av tre stycken övriga styrelseledamöter på två år
 8. Val av revisorer och revisorsuppleanter
 9. Val av erforderliga funktionärer.
 10. Val av valberedning.

 • Mom.7. Vid ordinarie klubbmöte kan varje av närvarande medlem väckt förslag eller till styrelsen ingivet skriftlig upprättat förslag upptagas till behandling. Beslut i ekonomiska och andra viktiga frågor får dock icke fattas utan att styrelsen dessförinnan yttrat sig i ärendet.

§9. Valberedning

 • Mom.1. Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter. Personalen från respektive företag ska vara representerad i valberedningen.
 • Mom.2. Valberedningen skall årligen minst en vecka innan till styrelsen ingiva förslag till de val, vilka stadgeenligt skall förrättas vid ordinarie klubbmöte. Valberedningen skall även minst en vecka innan ingiva förslag till de val, som kan förrättas vid extra klubbmöte.

§10. Stadgeändringar

Vid ändring av eller tillägg till stadgarna fordras likalydande beslut vid två på varandra följande klubbmöten, varvid ett skall vara ordinarie klubbmöte. Tiden mellan dessa möten skall vara minst 30 dagar. För beslut erfordras minst 2/3 majoritet.

§11. Avveckling av tillgångar

Om klubbens upplösning kommer till stånd, skall dess behållning i främsta rummet användas till likvidering av skulder. Eventuellt överskjutande tillgångar skall om möjligt disponeras så, att det motsvarar klubbens syfte eller eljest för något välgörande ändamål. Beslut härom fattas på de båda möten, där avgörandet om klubbens upplösning träffas.

Topic revision: r4 - 2017-03-02 - 09:51:25 - DanielAndersson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback