Flugfiskesektionen 2004

Som vanligt är statistiken för föregående säsong ännu inte utvärderad. Vi vet alltså ännu inte hur många dagsbesök som gjordes vid "vår" sjö under 2004 eller hur fångstatistiken ser ut. Intresset för flugfiske är fortfarande högt även om antalet betalande medlemmar sjönk något från 56 till 53, till en del beroende på avflyttning från orten. Antalet gästkort ökade däremot från 25 till 27.

I slutet av april inplanterades fångstfärdig öring och regnbåge från Hökensås Sportfiske AB (Källefalls Fiskodling). Vi satte in 100 kg regnbåge på i snitt ca 1 kg och 100 kg öring på i snitt ca 0,8 hg, därav ett tjugotal större på mellan 2,0 och 2,5 kg. Samtidigt sattes också 100 ettåriga öringar respektive regnbågar på tillväxt. De vuxna fiskarna var i mycket god kondition och bjöd under säsongen på fint fiske. Vi har preliminärbokat fisk hos samma leverantör för år 2005.

Fiskesäsongen inleddes med en kombinerad arbetsdag och fiskepremiär i början av maj. Sannolikt gör vi på samma sätt under 2005.

Under sommaren har en tapper medlem slutfört ett träget arbete med spången på bortre sidan av sjön. I övrigt har en del röjningsarbeten gjorts och en del spångar reparerats. (Fler sådana insatser kommer att krävas under kommande säsong). Slutligen har en tapper medlem grusat upp de sämsta delarna av vägen in till parkeringen.

Våren 2004 var vattenkemin fortfarande relativt bra sedan kalkningen i september 2002. I maj hade vi ett pH-värde på 6,3 och ett buffertvärde på 0,23 mekv/l. Några fler analyser togs inte under året. Enligt plan skulle länsstyrelsen ha genomfört kalkning under senhösten. Vi får kontrollera om detta gjorts när isen smält. Om inte får vi försöka arbeta för att en kalkning genomförs under hösten 2005.

Inför säsongen 2004 höjde vi efter beslut på sektionsmötet årsavgiften från 250 till 350 kr för att se till att bibehålla en tillräckligt god ekonomi. Detta verkar ha lyckats och vi har i stort sett gått jämt ut vad det gäller inkomster och utgifter.

Flugfiskesektionens årliga möte kommer att äga rum på vårvintern, preliminärt 9/3 på Ekmanska puben.

Väl mött vid sjön!

Kontakta någon av medlemmarna om Du är intresserad av att prova på flugfiske i vår sjö! Finspång 050216

Jüri Tavast

Topic revision: r2 - 2005-09-02 - 05:49:53 - WikiGuest
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback