You are here: STALklubben>STALklubben Web>BoatSale (2009-06-17, Main.m2)EditAttach

Utförsäljning Roddbåtar / Sculler

Båtarna är av tävlingsmodell i olika storlekar.


Bifogd Zip-fil nedan innhåller fler bilder på alla 3 båtarna.


Bt1_1Large.JPG

Topic revision: r3 - 2009-06-17 - 16:10:00 - Main.m2
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback