BadmintonSektionen? - 2004

Från att ha haft god verksamhet 2003, så har verksamheten under tvingats vara vilande pga av man ej fick mer än 1 timme i veckan när Tennishallen utkontrakterades till FAIK, förhoppningen är att få mer tid nästa säsong.

Finns behov av bättre plan/nät om man skall spela i Tennishallen (numera Siemens Sport Center).

Efter telefonsamtal med ansvarig Per Larsson //Mårten

Topic revision: r1 - 2005-04-19 - 12:10:25 - WikiGuest
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback