Ansvariga i STALklubben sektioner för löneavdragslistor

Listor löneavdrag sektioner

Utkast/förslag

Listor som går till lönekontoret skall för att underlätta innehålla viss information förutom listan på personer och avdrag.

Följande skall minst finnas med:

 • Klubb och sektionsnamn, exmepelvis STALklubben, Konstsektionen
 • Vår förenings organisationsnummer
 • Referens person, ansvarig för listan
  • Adress
  • Telefon
 • Datum
 • Ett för listan unikt referens- och löpnummer, exempelvis år + månad + löpnummer (0601-1).

Gällande för de listade personerna skall följade information vara angiven.

 • Belopp som skall
 • Namn på personen
 • Avdelning
 • Anställningsnummer
Topic revision: r4 - 2009-06-08 - 09:56:56 - DanielAndersson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback