Logotyp för Turbinhistoriskt museum Finspång.

Turbinmuseum i det vackra orangeriet i Finspångs slottspark.

År 2015, invigdes museumet nu innhållande mycket av historierna kring nu över 100 års tillverkning av turbiner.

För besök och bokning, see nedan - länk

029_-_Kopia.JPG

040.JPG

Interiör från musee'ts ångturbinavdelning. I förgrunden enhjulig Lavalturbin nr 11 med eltavla t.h. tillverkade 1891.

I bakgrunden en modell av stadsjagaren Stockholm med 24 st Lavalturbiner installerade för framdrivning.

038.JPG

I entre'hallen är jetmotorn Dovern utställd.

De Laval Ångturbin och Svenska Turbinfabriks AB Ljungström startade sina verksamheter 1893 och 1913 och har sedan dess, under olika ägare, utvecklat och levererat ång- och gasturbiner för många tillämpningsområden. Verksamheten är en viktig del av svensk industrihistoria och är ett exempel på hur kunskap, kreativitet och passion skapat en framgångsrik produkt.

I Finspångs slott och orangeriet har ett antal f.d. anställda – pensionärer – erhållit utrymmen där man fått förmånen att ta tillvara Siemens Industrial Turbomachinery AB:s historiska arv som mer eller mindre finns bevarat sedan förra sekelskiftet.

Då det historiska materialet är omfattande, inriktar vi oss i första hand på att arbeta med de tre grundläggande företagen – STAL, DeLaval och STAL-LAVAL . I dessa ingår i sin tur de s.k. fyra huvudbenen: Industriturbiner, Marinturbiner, Gasturbiner och Kraftverksturbiner. Även andra delar såsom Kylmaskiner ingår.

Utställning och visning av: Gustaf De Lavals, bröderna Ljungströms och Curt Nicolins banbrytande uppfinningar, samt historik om företagets turbintillverkning, med början från förra sekelskiftet.

Vi som jobbar med turbinhistoria träffas varje torsdagseftermiddag mellan kl 13 och 16, då även besökare är välkomna.

Besöksbokning

Inger Welander, tel 0706 37 31 33

Deltagande

I den aktiva gruppen ingår, under ledning av Inger Welander:

 • Folke Arvidsson
 • Ingvar Arvidsson
 • Bertil Nilsson
 • Micael Mazur
 • Leif Johanneson
 • Per Thörnblad
 • Gustaf Palm
 • Anita Sundqvist
 • Kenth Karlsson
 • Dan Bäcklin
 • Göran Tjellander
 • Jonas Larsson
 • Dessutom har vi ett antal stödjande medlemmar
Är Du intresserad att vara med och känna och jobba med historiens vingslag så kontakta någon av oss eller gör ett besök.

Länkar med anknytning till turbinhistoria

Västerås gamla ångkraftverk med 7 st turbiner från Stal & DeLaval

http://www.angkraftverket.se/

stal_logos_cropped_128.gif


This topic: STALklubben > TurbinHistoria
Topic revision: r37 - 2018-11-08 - 13:05:06 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback