Funktionärsmiddagar

Varje år hålls en middag med funktionärer inbjudna från alla sektioner, bl.a. med syftet att rapportera årets verksamhet i de olika sektionerna.


This topic: STALklubben > WebHome > FunktionaersMiddag
Topic revision: r4 - 2010-02-17 - 02:25:08 - MaartenMaartensson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback