Difference: StodMedlem (r2 vs. r1)

Kriterier för stödjande medlemskap i STALklubben

Beslutat på Styrelsemöte 20 Mars 2013

Nominering till stödjande medlemskap görs av de olika sektionerna. Om Stalklubben startar en ny sektion och det därmed ej finns någon sektion som kan nominera en stödjande medlem, då kan styrelsen nominera om de har hittat en lämplig person.

Ansökan sker via en speciell blankett (som styrelsen utformar).

Styrelsen behandlar ansökan efter följande kriterier:

  • Stödjande medlem kan vara en person som slutat pÃ¥ företagen eller aldrig har jobbat pÃ¥ företagen.
  • Personen har tillfört mycket och kommer säkerligen fortsätta att tillföra mycket till sektionen och/eller Stalklubben om ansökan beviljas

Medlemskapet är villkorat på 3 år. För att detta skall kunna förlängas måste man vara aktiv och fortsätta att göra en insats.

View topic | View difference side by side | History: r2 < r1 | More topic actions
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback