Difference: KryssMask (r5 vs. r4)

-- IngvarArvidsson - 2019-11-21

Under uppbyggnnad

Maskinerier till de svenska kryssarna

Inledning

AB de Lavals Ångturbin levererade i mitten av 1940-talet de största turbinmaskinerierna till svenska flottans kryssare i Tre kronor-klassen, HMS Tre Kronor och HMS Göta Lejon. Maskineriet utvecklade en total effekt på 2x45 000 hk. vilket gav en fart på 33 knop.

Maskineri

Varje maskin bestod av en högtrycksturbin och två lågtrycksturbiner, vardera med backturbin, och kopplade till en enkel reduktionsväxel. HT-turbinen låg i ett cross compound arrangemang med de båda LT-turbinerna som låg axiellt på ömse sidor om växelhjulet. Detta var en anpassning till de Lavals tillverkningsförmåga av slutreduktionens stora hjul om 3m diameter. Effekten fick fördelas på tre drev mot jagarmaskinernas två.

3kr.jpeg

Kryssarmaskineri till HMS Tre Kronor på provbädden hos de Lavals Ångturbin i Nacka.

Maskineriets layout

Xmask.jpeg

Maskinlayout sidovy för HMS Göta Lejon.

Högtrycksturbinen

Effektfördelningen mellan de tre turbinerna blev annorlunda jämfört med jagarmaskinerierna. HT-turbinen levererade här endast en tredjedel av effekten, vilket resulterade i endast två Curtishjul för marschfart och tre enkelhjul för fullfart. Varvtalet var 3000 r/m och den utvecklade effekten var 15 000 ahk (11 000 kW).

XHT.jpeg

LÃ¥gtrycksturbinerna

Det lägre värmefallet i HT-turbinen ga motsvarande högre värmefall i de båda LT-turbinerna. De fick följaktligen fler steg än i jagarmaskinerna, totalt sex enkelsteg fram och varsin backturbin med ett Curtishjul följt av ett enkelsteg.

XLT.jpeg

Kryssarbilder

Kryssare.jpg

Kryssarna HMS Göta Lejon och HMS Tre kronor i Karlskrona örlogshamn 1964. Foto: Ingvar Arvidsson.

GL_Got_1.jpeg

Kryssaren HMS Göta Lejon och flygplankryssaren HMS Gotland på Stockholms ström 1953.

Flygplankryssaren HMS Gotland sjösattes redan 1933 och hade ett ångturbinmaskineri från de Laval på 33 000 hk. Farten var 27,5 knop.

GL.jpeg

Kryssaren HMS Göta Lejon

GL_sid.jpeg GL_Got.jpeg

Kryssaren HMS Göta Lejon HMS Göta Lejon framför HMS Gotland

IAttachmentActionSizeDateWhoComment
jpgjpeg3kr.jpegmanage 160.2 K 2019-11-22 - 11:11IngvarArvidsson  
jpgjpegGL.jpegmanage 170.8 K 2019-11-22 - 07:28IngvarArvidsson  
jpgjpegGL_Got.jpegmanage 48.8 K 2019-11-22 - 07:28IngvarArvidsson  
jpgjpegGL_Got_1.jpegmanage 155.7 K 2019-11-22 - 07:28IngvarArvidsson  
jpgjpegGL_sid.jpegmanage 106.1 K 2019-11-22 - 07:27IngvarArvidsson  
jpg jpg Kryssare.jpg manage 100.3K 2019-11-22 - 11:28 IngvarArvidsson
jpgjpegXHT.jpegmanage 159.4 K 2019-12-01 - 10:39IngvarArvidsson  
jpgjpegXLT.jpegmanage 141.9 K 2019-12-01 - 10:41IngvarArvidsson  
jpgjpegXmask.jpegmanage 103.5 K 2019-12-01 - 10:30IngvarArvidsson  

View topic | View difference side by side | History: r5 < r4 < r3 < r2 | More topic actions
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback