Difference: KryssMask (r4 vs. r3)

-- IngvarArvidsson - 2019-11-21

Under uppbyggnnad

Maskinerier till de svenska kryssarna

Inledning

AB de Lavals Ångturbin levererade i mitten av 1940-talet de största turbinmaskinerierna till svenska flottans kryssare i Tre kronor-klassen, HMS Tre Kronor och HMS Göta Lejon. Maskineriet utvecklade en total effekt på 2x45 000 hk. vilket gav en fart på 33 knop.

Maskineri

Varje maskin bestod av en högtrycksturbin och två lågtrycksturbiner, vardera med backturbin, och kopplade till en enkel reduktionsväxel. HT-turbinen låg i ett cross compound arrangemang med de båda LT-turbinerna som låg axiellt på ömse sidor om växelhjulet.

3kr.jpeg

Kryssarmaskineri till HMS Tre Kronor på provbädden hos de Lavals Ångturbin i Nacka.

Kryssarbilder

Kryssare.jpg

Kryssarna HMS Göta Lejon och HMS Tre kronor i Karlskrona örlogshamn 1964. Foto: Ingvar Arvidsson.

GL_Got_1.jpeg

Kryssaren HMS Göta Lejon och flygplankryssaren HMS Gotland på Stockholms ström 1953.

Flygplankryssaren HMS Gotland sjösattes redan 1933 och hade ett ångturbinmaskineri från de Laval på 33 000 hk. Farten var 27,5 knop.

GL.jpeg

Kryssaren HMS Göta Lejon

GL_sid.jpeg GL_Got.jpeg

Kryssaren HMS Göta Lejon HMS Göta Lejon framför HMS Gotland

IAttachmentActionSizeDateWhoComment
jpgjpeg GL.jpeg 3kr.jpeg manage170.8K 160.2K 2019-11-22 - 07:28 11:11 IngvarArvidsson  
jpgjpeg GL_Got.jpeg GL.jpeg manage48.8K 170.8K 2019-11-22 - 07:28 IngvarArvidsson  
jpgjpeg GL_Got_1.jpeg GL_Got.jpeg manage155.7K 48.8K 2019-11-22 - 07:28 IngvarArvidsson  
jpg jpeg GL_sid.jpeg GL_Got_1.jpeg manage106.1K 155.7K 2019-11-22 - 07:27 07:28 IngvarArvidsson
jpgjpegGL_sid.jpegmanage 106.1 K 2019-11-22 - 07:27IngvarArvidsson  
jpgjpgKryssare.jpgmanage 100.3 K 2019-11-22 - 11:28IngvarArvidsson  

View topic | View difference side by side | History: r5 < r4 < r3 < r2 | More topic actions
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback