Difference: HobbyVerkstan (r11 vs. r10)

HOBBYVERKSTADEN AVVECKLAS AVVECKLAD 2008 

Stalklubbens säljer fd. Hobbyverkstadens inventarier (bil- och mekaniska) via anbud

I och med att Hobbyverksamheten har upphört har Stalklubbens medlemmar beslutat att genom försäljning avyttra föreningens inventarier som har använts inom bil och mekaniska delarna.

Föreningens medlemmar (samtliga anställda/pensionärer på SIT AB Finspång och ALSTOM Norrköping) inbjudes att lämna anbud på inventarier.

Anbuden ska vara skriftliga (post eller e-post) och föreningen tillhanda senast måndagen 2008-08-18.

Antagna anbud informeras senast onsdagen 2008-08-20 om möjligt via e-mail eller på annat lämpligt sätt.

Anbud kan lämnas på enstaka inventarier eller grupper av dessa.

STALklubben förbehåller sig rätten att förkasta inkomma anbud.

Inventarierna säljs i befintligt skick och ska vara bortforslade senast 2008-08-31. Inventarier som ej har bortforslat till 2008-08-31 tillfaller STALklubben. Antagna anbud under 500 kr återbetalas ej, antagna anbud över 500 kr återbetalas 50 % av antaget anbudet.

Full betalning ska ske senast vid hämtning av inventarier dock senast måndagen 2008-08-25 (kontant alternativt inbetalt till STALklubbens bankkonto).

Inventarier kan beses i fd Hobbylokalen Finspång på följande tider eller genom separat överenskommelse:

- Måndagen den 2008-08-11 kl 12.30 -13.30 - Onsdagen den 2008-08-13 kl 16.30 -17.30 - Fredagen den 2008-08-15 kl 13.00 – 13.30

I samband med dessa öppet tidererna (11,13,15 -08) kommer mindre verktyg och tillbehör att försäljas (typ loppmarknad).

Kontant betalning, bortforsling om möjligt direkt eller senast när lokalen är öppen fredag 2008-08-15, se bilder 100-102_tillbehör/ (ny text 2008-08-08).

För ytterligare information kontakta:

- Kassör Daniel R Andersson 0122-817 06, daniel.r.andersson@siemens.com - Fogde Anders Hägg 0122-814 05, anders.hagg@siemens.com


Verksamheten upphört (trädelen vilande ev kommer den att startas upp i nya lokaler)

IAttachmentActionSizeDateWhoComment
docdocBlankettanbudhobbyStalklubben.docmanage 36.5 K 2008-08-06 - 11:37 Main.m2  
xlsxlsListainventarierStalklubbenHobbyforanbud.xlsmanage 14.5 K 2008-08-06 - 11:38 Main.m2  

 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback